KOOPCONTRACT


i. Naam:..................................

Adres: ..................................

Postcode: ............................

Woonplaats: ........................

Telefoon: ..............................

hierna te noemen verkoper.

2. Naam: ...............................................................................................

Adres :...............................................................................................

Postcode: .........................................................................................

Woonplaats: .....................................................................................

Telefoon: ...........................................................................................

hierna te noemen koper.

In aanmerking nemende, dat verkoper verklaart in eigendom te heb­ben de hieronder omschreven kampeerauto, dat koper verklaart de kampeerauto te willen kopen van verkoper; dat de koper verklaart voor de kampeerauto de koopprijs te willen betalen;

komen hierbij het volgende overeen:

Artikel 1

Verkoper verbindt zich de kampeerauto te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag van ..................... is verschuldigd aan verkoper.

Koper voldoet heden reeds een bedrag van ................................

De datum waarop de kampeerauto door koper bij verkoper zal worden afgehaald, dan wel de datum waarop de kampeerauto door verkoper bij koper wordt gebracht is ......................

Indien koper de kampeerauto op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en geen andere datum is afgesproken, is verko­per niet gehouden het reeds aanbetaalde bedrag terug te geven.

Artikel 2

Het betreft een kampeerauto:

Merk: ...................................................................................................

Type: ....................................................................................................

Kenteken: ............................................................................................

Bouwjaar: ............................................................................................

Kilometerstand: ........................................................................... km.

 

Artikel 3

Koper en verkoper constateren dat de kampeerauto geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken heeft.


Artikel 4

Bij aflevering zijn de navolgende gebreken en/of afwijkingen geconstateerd waarvoor verkoper koper een reductie verleent van

€ .................................

Artikel 5

Verkoper is verplicht om de kampeerauto en de bijbehorende docu­menten op de hiervoor genoemde datum in eigendom over te dra­gen aan koper.

Artikel 6

De kampeerauto is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de eerder genoemde datum waarop de kampeerauto overgedragen wordt aan koper. Ingeval de kampeerauto tenietgaat vóór de eerder genoemde datum van over­dracht, verplicht verkoper zich om koper onder dezelfde voorwaar­den een soortgelijke kampeerauto aan te bieden. Koper is echter niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken. In dat geval betaalt de verkoper het eventueel aanbetaalde bedrag terug.

Artikel 7

De kampeerauto wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op de eerder genoemde, dan wel door partijen nader afgesproken datum van overdracht bevindt.

Artikel 8

Er is een garantieperiode van .......................... na acceptatiedatum.

De Garantie valt onder de Europese garantieregeling. Door ondertekening van deze Koopovereenkomst is deze regeling ook van toepassing op particuliere verkopers.

Gedurende deze periode zal verkoper zonder uitstel en voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële-, constructie- of ontwerpfouten. Indien de verkoper van mening is dat het gebrek aan een andere oorzaak te wijten is, rust op hem de bewijslast daaromtrent.

 

Artikel 9

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend, te.............................................. op...............................................


Handtekening verkoper       Handtekening koper