De Vrije Camper Juridisch Orginele tekst te vinden op http://members.home.nl/hazwol/Juridisch/Juridisch.htm

 

De gemeente en uw camper.
In bijna alle gemeenten in Nederland wordt de camper maar kortstondig geduld op de openbare weg. Dit levert vaak een bekeuring op, ergernis of klachten.
Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een gelijkluidende Algemene Politie Verordening, de zogenaamde APV. Hierin staan de bepalingen waaraan de burger van een gemeente moet voldoen. Zo ook is daarin geregeld hoe en hoelang U uw camper op de weg mag parkeren.
Hieronder treft u een uittreksel uit de gemeente Zwolle aan, die ook voor bijna alle gemeenten van toepassing is. U ziet dat Uw camper wordt aangemerkt als kampeerwagen. Vanuit die kant zijn er beperkingen. Maar ook omdat de lengte en hoogte een rol spelen, zijn vanuit die hoek ook beperkende maatregelen.

 

 

Artikel 5.1.5 Caravans e.d. (F4)
1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, kampeerauto, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recrea-tie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:
a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren;
b. op een door burgemeester en wethouders aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar hun oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

 

Toelichting:
Door het stellen van een termijn van 3 dagen wordt het de eigenaar of houder van een kampeerwagen en dergelijke mogelijk gemaakt in de nabijheid van zijn woning zijn wagen voor de reis in te ruimen respectievelijk na de reis te ontruimen.

 

Artikel 5.1.8 Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen (F8)

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Toelichting:
Deze bepaling beoogt optreden mogelijk te maken tegen het zodanig op  de weg parkeren van vrachtwagen en dergelijke bij andermans voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw, dat daardoor het uitzicht vanuit het gebouw belemmerd wordt of er anderszins hinder of overlast optreedt. Deze bepaling heeft dan ook uitsluitend betrekking op het veroorzaken van hinder of overlast aan derden, niet zijnde weggebruikers.

Dit lezende kom ik tot de conclusie dat artikel F 4 haar werking verliest als de camper deel neemt aan het verkeer. Er wordt gesproken over drie achtereenvolgende dagen parkeren. Als U uw camper binnen de drie dagen weer laat deelnemen aan het verkeer, kan deze, zo mogelijk op een andere plaats, weer drie dagen geparkeerd worden. Wettelijk is tegen dit verplaatsen niets te doen, want deelnemen aan het verkeer onderbreekt het parkeren.

Als U dan ook nog uw camper op een plaats parkeert waar anderen er geen hinder van ondervinden en het uitzicht niet wordt belemmert, hebt U ook geen last van artikel F 8 en wens ik U een goede parkeertijd toe.

 

Gemeente Brielle.

Ik heb na klachten over mijn geparkeerde Camper,van mensen waar ik in onmin mee leef, ook de Politie op bezoek gehad over het parkeren van mijn Camper bij mij voor de deur.

De Camper staat geparkeerd in een doodlopende straat, en belemmerd niemand het uitzicht.

Eerst ontving ik een A4 kleurenfoto met mijn Camper erop met een brief met ongeveer de zelfde inhoud als bovenstaand artikel (F4)

Ik reageerde hier niet op, en uiteindelijk kreeg ik bezoek van de wijkagent, die vroeg hoe het nou zat met de Camper.

Nou ik kan u dus ook meedelen dat bovenstaande regel werkt….” Als U uw camper binnen de drie dagen weer laat deelnemen aan het verkeer, kan deze, zo mogelijk op een andere plaats, weer drie dagen geparkeerd worden. Wettelijk is tegen dit verplaatsen niets te doen, want deelnemen aan het verkeer onderbreekt het parkeren.”

En maar goed ook want er zijn al belemmeringen genoeg in Nederland voor Campers.

Met de groeten van Hans


TERUG NAAR PRIKBORD